Brev från påven Gregorius IX

»Biskop Gregorius, Guds tjänares tjänare, frambär en hälsning och apostolisk välsignelse till sin vördnadsvärde broder biskopen och sina älskade söner domprosten i Riga och abboten i Dünamünde kloster från Cisterciensorden vid Riga stift. När familjefadern, som omtalas i evangeliet, finner att skörden är stor men att arbetarna är få, skickar han ännu i elfte timmen nya vinskördare in i sin vingård. Bland dessa har vår ärevördige broder Finlands biskop genom att åter döpa en stor folkskara som förslavats i avgudarnas tjänst i Finland och närliggande trakter, så som det sägs, förtjänat namnet på vår Herre Jesus Kristus." Påven Gregorius IX skriver till biskopen av Riga och ber honom stoppa handeln med ryssarna. Orsaken är ryssarnas påstådda fientlighet mot nykonverterade finska katoliker. I själva verket är det katolikernas ekonomiska intressen som står på spel.