Helheter

Stadskulturens många former

Staden är en mötesplats, där mänskors intressen, behov och idéer krockas och utvecklas. Ur denna växelverkan uppstår ofta en egenartad kultur, som syns i konsertsalar, på gator och i parker. Artiklarna i det här avsnittet berättar Helsingfors historia via kulturen.