En sida av jordeboken från år 1540

Den första skriftliga källan om Drummensö, 1540 års jordebok. Jordeboken är en förteckning över de gårdar som har betalat grundskatt och deras husbönder. Enligt den fanns det fyra fullvuxna män på Drummensö. Av namnen att döma var husbonden i det översta huset år 1540 Lars Larsson. De tre andra männen Jöns Olson, Lasse Olson och Olof An(der)son bodde i det andra huset. Byn med två hus beskattades för en skattemark (fullskatt). Drummensö hörde till Hoplax fjärding i Helsinge socken. Från varje fjärding erhölls skatt för 50 skattemarker, vilket innebär att socknen totalt beskattades för 200 skattemarker. I jordeboken listas de skattemedel som byn har betalat: hö, råg, havre, smör, fläsk, malt, näver, bräder och sten. Ön har haft en mångsidig näringsstruktur, när man lägger till fiske, sälfångst och skepparverksamhet. Riksarkivet. Nylands fögderiers räkenskaper. Borgå läns jordebok 1540. KA 2920:87v-88.

Photographer

Period