Minnesplatser över året 1918: Malms begravningsplats

Minnesstatyn över dem som offrat sitt liv för sin övertygelses skull

Under inbördeskrigets första månader – när Helsingfors var de rödas huvudstad – begravdes rödgardister som stupat på olika frontavsnitt som framlidna hjältar vid helsingforsarbetarnas traditionella samlingsplats på Tallbacken. Under tiden 17.2.–7.4. begravdes där 146 stupade.

När tyska trupper erövrade Helsingfors 11.–13.4 och makten i staden skiftade, slutade man att begrava de stupade röda som framlidna hjältar, samt att använda sig av Tallbacken som begravningsplats. De vita ansåg att begravningsplatsen var olaglig, eftersom den hade grundats mot kyrkolagen. Magistraten började på stadsfullmäktiges initiativ att flytta de begravda från Tallbacken till Malms begravningsplats. Gräv- och flyttningsarbetet utfördes i huvudsak av röda fångar.

I Malm begravdes också en stor del av de röda som dött i striderna under Helsingfors ockupation. De röda som dött och blivit liggande på stadens gator och i skogarna i omgivningen samt på sjukhus flyttades först till stadens bårhus som kallades Kolerabaracken, där de anhöriga fick hämta sina familjemedlemmar. Av de avlidna hämtades 70, resten begravdes i en gruppgrav i Malm. Allt som allt begravdes 458 röda på Malms begravningsplats under april–juni 1918.

Också de som avrättats och annars dött på Helsingfors fångläger begravdes till en början på Malm. Emellertid övergav man denna praxis, för när man begravde någon på Malm så måste man till församlingen betala en begravningskostnad för varje avliden. För att undgå betalningen började man begrava avlidna på Sandhamn där det begravdes över 1300 döda och avrättade från fånglägren. Också efter detta begravde man på Malm ännu ungefär 30 som dött på fånglägren, och som hade överlåtits åt de egna för att begravas. Allt som allt begravdes 106 av dem som dött på fånglägren i Helsingfors på Malms begravningsplats.

De sista avlidna flyttades till Malms röda gruppgrav år 1971. Det var frågan om kvarlevorna av dem som avrättats i maj 1918 i Boställskog i Skomakarböle.

Efter inbördeskriget skötte de avlidnas anhöriga och kamrater gravarna med talkokrafter och man mindes de avlidna i tysthet. Malms röda avlidna vilade på begravningsplatsen i 25 år innan man reste ett monument för dem år 1943. Uppresandet av monumentet möjliggjordes av den förändring i den politiska atmosfären som vinter- och fortsättningskriget fört med sig. Monumentet skapades av skulptör Aarre Aaltonen.

Minnesstatyn över dem som för sin övertygelses skull offrat sitt liv är en tre meter hög gravsten av röd granit, där det har avbildats en man i låg relief som bär en fladdrande flagga.

Monumentets röda granit ansågs som ett symboliskt passande material för de rödas monument. Mannen med flaggan som ristats i stenen symboliserar frihet och hjältemod. Dessa var teman som man inte före vinterkriget hade kunnat beskriva i de få monument till de röda som redan hade rests.

Nederst på minnesstatyns relief finns en text: “Tämän kiven pystytti Helsingin ja sen ympäristön työväki vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneiden muistolle.” (Denna sten restes av arbetarna i Helsingfors och dess omnejd till minnet av dem som för sin övertygelses skull offrat sina liv.)

Monumentet har dedikerats också till dem som stupat i Helsingfors och dess omnejd och som inte har hittats. Bredvid det finns en låg gravsten där man kommer ihåg de i Boställskogen avrättade vars kvarlevor flyttades till Malm.

 

Källor

Kolbe, Laura & Nyström, Samu: Helsinki 1918. Pääkaupunki ja sota. Minerva Kustannus 2008.

Lindgren, Liisa: Monumentum. Muistomerkkien aatteita ja aikaa. Karisto 2000.

Nieminen, Jarmo (toim.): Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa. Gummerus 2015.

Pehkonen, Marja: Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta. Helsingin kaupunginmuseo (Narinkka-sarja) 2008.

Peltonen, Ulla-Maija: Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003.

Työväenmuseo Werstaan sisällissodan punaisen puolen muistomerkkejä esittelevä sivusto: http://www.tyovaenliike.fi/muistomerkit/vakaumuksensa-puolesta-henkensa-uhranneiden-muistopatsas/(Länk leder till extern tjänst)